School Ranking

1

1

โรงเรียน
โรงเรียน

2

2

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

3

3

โรงเรียนนครวิทยาคม
โรงเรียนนครวิทยาคม

4

4

โรงเรียนบดินเดชา สิงห์ สิงหเสนี 2
โรงเรียนบดินเดชา สิงห์ สิงหเสนี 2

5

5

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

6

6

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

7

7

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

8

8

โรงเรียนวัดนายโรง
โรงเรียนวัดนายโรง

9

9

โรงเรียนวัดไตรมิตรวิทยาลัย
โรงเรียนวัดไตรมิตรวิทยาลัย

10

10

โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม
โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม

11

11

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

12

12

โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

13

13

โรงเรียนสระแก้ว
โรงเรียนสระแก้ว

14

14

โรงเรียนสันกำแพง
โรงเรียนสันกำแพง

15

15

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

16

16

โรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
โรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

17

17

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

18

18

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (สามเสน 1)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (สามเสน 1)

19

19

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

20

20

โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนหอวัง

21

21

โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียนอัสสัมชัญ

22

22

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

23

23

โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนโยธินบูรณะ