About


Young Designer Club (YDC) หรือ ชมรมนักออกแบบรุ่นเยาว์ คือ โครงการที่จะพานักเรียนระดับมัธยมศึกษาไทยไปสู่การเป็นดีไซเนอร์มืออา ชีพและผู้ประกอบการในธุรกิจสร้างสรรค์ ผ่านรูปแบบของ “ชมรมแนวใหม่” ในการฝึกฝนทักษะคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ผ่านกิจกรรมออนไลน์ (Challenge) และการโค้ชแบบตัวต่อตัวที่เน้นความสนุกสนาน ประสบการณ์นอกห้องเรียน การลงมือทำจริง และสร้างรายได้

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะเยาวชนไทยให้เป็นนักสร้างสรรค์ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมจะก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย TCDC จึงได้นำความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจด้วยกลยุทธ์การออกแบบ (Design Thinking) มาพัฒนาเป็นหลักสูตรและกิจกรรมสำหรับเยาวชน ผ่านการสร้างชุมชนนักสร้างสรรค์ (Creative Community) ที่เรียกว่า “Young Designer Club (YDC)” หรือ “ชมรมนักออกแบบรุ่นเยาว์” ขึ้นภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน/นักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอ บการสร้างสรรค์รุ่นเยาว์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) และความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน และส่งเสริมให้ประยุกต์ใช้กระบวนการการคิดเชิงออกแบบร่วมกับองค์ควา มรู้ต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคมระดับโรงเรียนและชุมชน รวมถึงสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจตั้งแต่วัยเยาว์ ภายใต้กรอบแนวคิด ดังนี้

แนะแนว สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ด้านการออกแบบและความเป็นผู้ประกอบการ

บ่มเพาะ ปลูกฝังแนวคิด กระบวนการ และพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับ “คิด ผลิต ขาย”

สนับสนุน สร้างประสบการณ์ด้วยการให้ลงมือทำจริง

โครงการ Young Designer Club ประจำปี 2561 ได้จัดตั้งขึ้นเป็นปีแรก โดยการริเริ่มจัดทำเว็บไซต์ “www.youngdesignerclub.com” เพื่อทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มกลางที่สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายชุมชนนักส ร้างสรรค์รุ่นเยาว์ และเป็นพื้นที่บ่มเพาะและเรียนรู้กระบวนการและทักษะต่าง ๆ ด้านการคิดเชิงออกแบบและความเป็นผู้ประกอบการ ผ่านกิจกรรมที่สอดแทรกการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงเป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเป็นผู้ป ระกอบการสร้างสรรค์หรือการเข้าสู่การศึกษาต่อด้านการออกแบบในอนา คต

ใน Young Designer Club (YDC) น้อง ๆ จะได้สนุกไปกับการฝึกฝน ทดลอง ลงมือทำ ตามโจทย์ต่าง ๆ ในรูปแบบของเกม (Game base learning) ที่เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือกันของ TCDC นักออกแบบ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และสถาบันการศึกษาที่สอนด้านการออกแบบและธุรกิจที่ร่วมกันผลิตเนื้อห าการเรียนรู้ด้านการออกแบบรูปแบบใหม่นี้ นอกจากนั้นใน YDC ยังมีกิจกรรมในโอกาสพิเศษ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างทักษะให้มากยิ่งขึ้นในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การบรรยายให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจ เวิร์กช็อปเพิ่มพูนประสบการณ์ โดยผลลัพธ์ของโครงการจะนำไปสู่การพัฒนาแรงงานและบุคลากรรุ่นเยา ว์ให้แก่วงการธุรกิจสร้างสรรค์ไทยให้แผ่ขยายไปอย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดรากฐานสำคัญในการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ของไทยได้อย่ างยั่งยืน

ต่อไป โดยใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลของนักออกแบบไทย ที่ได้รวบรวมองค์ความรู้เฉพาะด้านการออกแบบ และกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ที่สั่งสมมาตลอดช่วงระยะเวลากว่า 10 ปี อย่างละเอียด เพื่อเป็นต้นแบบในการทำงานของนักออกแบบและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ สนใจในสาขาวิชาการออกแบบแขนงต่าง ๆ