New Team

#

TEAM

SCHOOL

11/12/2018 YoungBloodICT

(โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม)

Recent Challenges

ก่อนการเดินทางจะเริ่มขึ้น

ระหว่างนี้ให้ทีมนักเดินทางทุกทีม จัดกระเป๋าเตรียมตัวให้พร้อมโดย

1

"กดลงทะเบียนนักเดินทาง"

หากยังไม่ได้ลงทะเบียน ไปที่

1

"กดลงทะเบียนนักเดินทาง"

หากยังไม่ได้ลงทะเบียน ไปที่

2

"กดเข้าร่วมทีม"

หากยังไม่มีทีม

ให้เข้าร่วมที่หน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

3

"พิชิต Challenge"

พิสูจน์ตัวเองผ่านการรับ Challenge

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

3

"พิชิต Challenge"

พิสูจน์ตัวเองผ่านการรับ Challenge

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

4

"ส่ง Challenge

ให้ดีให้ทัน"

ส่งงานตามเงื่อนไข เพื่อพิชิต Challenge

แล้วเตรียมรับ point เป็นรางวัล

หลังจากส่งภารกิจสำเร็จ